top of page
Lädersoffa

Köparvillkor Thörner & Ek

ANSVAR
Det är köparens ansvar att läsa auktionsvillkoren innan bud läggs. Genom att använda Auktionshuset Thörner & Ek AB:s (nedan kallat Thörner & Ek) budservice för onlinebudgivning accepterar budgivaren villkoren. Alla föremål säljs i förevisat och befintligt skick. Det yttersta ansvaret åvilar kunden att själv före auktionen förvissa sig om objektens kvalitet, äkthet och kondition. Auktionshuset ansvarar inte för slitage, skador, defekter etc. som förbigåtts och ej redovisats. Klockor, urverk, teknikföremål och instrument säljs som konstföremål, varför någon garanti för deras tekniska funktion ej lämnas. Auktionshusets ansvar är alltid begränsat till det pris inklusive provision köparen erlagt för objektet. Thörner & Ek svarar således inte för andra skador och kostnader som eventuellt kan ha drabbat köparen. Auktionshuset påtager sig inget ansvar för bud som avgivits men ej registrerats, oberoende av om utebliven registrering är en följd av tekniska fel, oaktsamhet eller annat. Thörner & Eks ansvar för vård och tillsyn av inropade föremål upphör om dessa ej avhämtats inom föreskriven tid.


BUDGIVNING
För att bjuda på auktion måste du vara registrerad som kund. Kundnummer erhålls via kundtjänst eller vår hemsida. Vi registrerar ditt namn, adress, E-mail, telefon- och personnummer, varefter du erhåller ett kundnummer med vilket du identifierar dig såväl vid budgivning som andra kontakter med Thörner & Ek. Köparen medger att dessa personuppgifter får lagras och användas av Thörner & Ek för hantering av register, administration, fakturering, utbetalning eller andra med verksamheten förenliga uppgifter. Alla kunduppgifter behandlas konfidentiellt och lämnas inte ut till tredje part. Samtycket är giltigt till dess köparen själv säger upp det. Köparen har rätt att återkalla samtycket vilket görs genom att skriva till Thörner & Ek. Den som avger högsta budet är köpare till klubbat pris. Var och en som bjuder för annans räkning är ansvarig för köpets slutförande. I händelse av att lika slutbud avgivits går objektet till den som först lade det vinnande budet.


BUDGIVNING VIA HEMSIDAN
Budgivning sker online via vår hemsida www.thornerek.se. Efter inloggning kan kunden lägga bud fram till den sluttid som är angivet på varje objekt. Om bud inkommer när mindre än 2 minuter återstår till objektets sluttid, startar nedräkningen automatiskt om så 2 minuter återstår från budgivningstillfället. Efter varje bud får budgivare besked om budet är högst eller om budet inte räcker till. Lagda bud gäller och kan inte dras tillbaka i efterhand.


BETALNING
På klubbslagspriset tillkommer 22,5% provision inklusive moms samt slagavgift 30:-/objekt inklusive moms. Betalning kan ske direkt efter auktionen så snart som fakturan erhållits, och under alla omständigheter skall betalning vara oss tillhanda senast 3 dagar efter auktionsdatum. Om betalning inte erläggs inom 6 dagar från auktionsdagen kan dröjsmålsränta tillkomma med gällande diskonto + 8%. Betalas köpesumma och ränta ej inom 6 dagar efter det att Thörner & Ek sänt krav till köpare, har Thörner & Ek rätt att annullera köpet och sälja föremålet på ny auktion hos Thörner & Ek. Eventuell förlust betalas av köparen. Har köparen tillgodohavande från försäljning hos Thörner & Ek, är Thörner & Ek berättigad att moträkna detta. Thörner & Ek är berättigad att avvisa bud avgivna av en köpare som misskött sina betalningsförpliktelser till Thörner & Ek, eller bud avgivna av annan person för dennes räkning, likaså är Thörner & Ek berättigad att kräva deposition som villkor för att acceptera framtida bud. Betalning kan ske med bank- eller kreditkort eller Swish/kontant på plats. Via bankgiro eller insättning på bankkonto. Tänk på att det kan ta ett dygn innan vi ser betalningar via bankgiro.

 

Swish: 123 696 34 58
Bankgiro: 5946-5534
Iban: SE93 8000 0838 3211 4420 9366
BIC: SWEDSESS

 

UTLÄMNING
Köpesumman skall vara betald innan det köpta kan lämnas ut till köparen. Föremål som inte avhämtas inom 6 dagar efter klubbslaget, blir flyttat till lager för köparens räkning och risk. Lagringsavgift om 50 kr/objekt och vecka tillkommer samt en administrationsavgift på 100 kr. Köpta föremål som är betalda, men inte avhämtade, har Thörner & Ek rätt att avyttra i enlighet med lagen om näringsidkares rätt att sälja ej avhämtade föremål (1985:982).


TRANSPORT
Om köparen inte har möjlighet att personligen avhämta inropade objekt kan transport beställas av en transportfirma. Det ankommer på köparen att boka transport av auktionsgods utan dröjsmål. Inropade objekt lämnas ut så snart som de är betalda.


KONSTNÄRSAVGIFT, FÖLJERÄTT
Enligt svensk upphovsrättslag (1960:729) skall avgift utgå på sålda konstverk och brukskonst av svenska samt vissa utländska konstnärer. Avgiften utgår med 5% på klubbat pris och tillfaller konstnären eller dennes efterlevande intill utgången av det sjuttionde året efter konstnärens död. Auktionsföremål som omfattas av avgiften är utmärkta i katalogen. På försäljningspris som inte överstiger 5% av basbeloppet, dvs för närvarande 2625 kr, utgår ingen avgift.


EXPORTTILLSTÅND
Enligt lagen (1998:950) om Kulturminnen m. m. krävs tillstånd för utförsel av vissa i lagen angivna svenska och utländska kulturföremål. Läs mer på Riksantikvarieämbetets hemsida www.raa.se.

 

FÖREMÅLSBESKRIVNING
Alla objekt säljs i det skick de befinner sig i vid klubbslaget och som beskrivits i katalog eller på hemsida med senare offentliggjorda ändringar. Ändringar i katalog kan publiceras fram tills objektet säljs. Vid avgörande ändringar meddelas högsta budgivaren via e-mail. Beskrivningen är gjord efter bästa förmåga och efter fastställda katalogiseringsprinciper. Föremålen kan av ålder eller särart vara behäftade med fel, brister, eller restaureringar som inte nödvändigtvis angivits i katalog eller på hemsidan. Bilder i katalog eller på hemsidan är endast till för identifikation och kan inte användas för utvärdering av föremålens kondition. En viss avvikelse mellan ett objekts verkliga utseende och dess utseende på bild kan förekomma, i synnerhet när det gäller färgåtergivning. Alla som önskar bjuda på auktion bör därför själv undersöka föremålen, på de före auktionen hållna visningarna eller genom konditionsrapporter, för att förvissa sig om de önskade föremålens skick. Beskrivningen är en indikation av den vid försäljningstillfället rådande uppfattningen av experter och värderingsmän. Skulle det efter köpet uppstå tvivel om föremålets äkthet eller överensstämmande med beskrivningen, skall detta omgående meddelas Thörner & Ek.


I det fall det köpta föremålet skulle vara en förfalskning, eller om beskrivningen varit behäftad med väsentliga fel, som medfört ett väsentligt högre slutpris än vad en korrekt beskrivning antas ha resulterat i, har köparen rätt att göra en reklamation. Därefter återbetalas den totala köpesumman. Mått- och viktangivelser är ungefärliga och kan endast ligga till grund för en reklamation om skillnaderna är väsentligt avgörande för objektets pris.


Rätten att reklamera köp, under de anförda villkoren att annullera ett köp, kan endast utövas av den person som köpt det aktuella föremålet hos Thörner & Ek. Reklamation skall meddelas till Thörner & Ek utan dröjsmål efter köp, dock senast 1 år efter dagen för köpet. Föremålet skall inom samma tid returneras i samma skick som det var vid tidpunkten för klubbslag. Köparen kan i tillfälle av annullering inte kräva betalning av räntor på köpesumman och är inte heller berättigad att kräva annan utgift eller förlust som t ex eventuell förlorad vinst vid vidareförsäljning. Ett köp kan inte reklameras enligt ovanstående bestämmelser i det fall:

 

A. beskrivningen i katalog eller på hemsidan på dagen för klubbslag var i överensstämmelse med den på denna tidpunkt gällande uppfattningen bland värderingsmän och experter.
 

B. det, vid tidpunkten för försäljning, enda sättet att fastslå att föremålet var en förfalskning, var genom genomförande av vetenskapliga processer, om giltigheten först blev känd efter tidpunkten för försäljningen eller om det hade krävt orealistiska kostnader eller varit ogenomförbara utan att det aktuella föremålet hade skadats.
 

KONDITIONSRAPPORT
Thörner & Ek påtar sig, om det är möjligt, att informera närmare om föremåls kondition och skick. Detta är en service för kunder som inte själva har möjlighet att undersöka föremålen på visningen. Enbart skriftliga konditionsrapporter kan användas till grund för reklamationer.


ÅNGERRÄTT
Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) har en konsument ångerrätt vid köp på nätauktion. Köparen har dock inte ångerrätt om köparen är näringsidkare (en person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten) eller om undantag från ångerrätten i nämnda lag kan tillämpas. Som näringsidkare räknas när man har registrerat ett konto i företagets namn och använder det för köp. Köparen ska meddela Thörner & Ek att ångerrätten åberopas inom den ångerfrist om 14 dagar som inleds från och med den dag då  köparen får det inropade objektet i sin egen eller via ombuds besittning, dock ej senare än 25 dagar efter auktionsdatum. För att ångra ett köp skall köparen meddela Thörner & Ek skriftligen föremålets objektnummer, sitt kundnummer och namn, samt bankkonto, bank- eller postgiro för återbetalning, via e-mail till info@thornerek.se. Efter ångrat köp ska köparen på egen bekostnad inom 7 dagar returnera föremålet till Thörner & Eks lokaler i Motala. Det ankommer på köparen att paketera föremålet på ett sådant sätt att det inte skadas under transporten. Föremålet ska återlämnas i samma skick som det var vid det tillfälle då det lämnat Thörner & Eks lokaler. Thörner & Ek har ingen skyldighet att godkänna ånger för föremål som skadats under transport eller efter köparens handhavande av föremålet under ångerfristen.

 

Thörner & Ek återbetalar klubbat pris plus köparavgifter till köparen, vilket sker inom 14 dagar efter att föremålet har återlämnats till Thörner & Ek. Köparen själv står för alla kostnader i samband med hemtransport och retur. Thörner & Ek kan ej ansvara för att återsända föremål som skickats tillbaka där köparen ej uppfyllt kraven för ångerrätt. Enligt ovan nämnda lag äger Thörner & Ek rätt att göra undantag från ångerrätten för föremål av guld, silver eller platina, då det ”avser en vara eller tjänst vars pris beror på sådana svängningar på marknaden som näringsidkaren inte kan påverka och som kan inträffa under ångerfristen” (11§2). Undantag kan också göras vid försäljning av föremål i partier där inte alla enskilda delar ingående i ropet kan identifieras utifrån föremålets foton, t.ex. frimärksalbum och samlingar med mynt, då det avser en vara som till sin natur är sådan att den efter leverans kan sammanblandas med en annan vara på så sätt att varorna inte kan skiljas ifrån varandra (se 11§2), detta gäller dock inte om varan avhämtas av köparen personligen på Thörner & Ek och köparen vid avhämtningstillfället åberopar sin ångerrätt. Om Thörner & Ek har anledning att misstänka att köparen missbrukar ångerrätten t.ex. genom att använda ångerrätten för att slippa stå fast vid lagda bud och på så vis påverkar budgivningsprocessen, förbehåller sig Thörner & Ek sig rätten att stänga ner kundens konto. Det är t.ex. inte tillåtet att bjuda på objekt som man tidigare har ropat in och ångrat.


SLUTPRISLISTA
En lista över slutpriser som uppnåtts på auktionen kan ses på www.thornerek.se på auktionsdagens kväll. Köpare får efter avslutad auktion, via e-post, en sammanställning på vunna auktioner men kan ven se sina köp under ”Mina Sidor”


TVISTER
Tvister rörande dessa villkor avgörs i enlighet med svensk lag i svensk
domstol.

bottom of page